Ankete
CEIB SERVIS

Rezultati ankete – 2012.

Anketa Komije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta Visoke škole za ekonomiju i upravu, sprovedena je u cilju vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i u njoj je učestvovalo 156 studenata završne godine studija. Tom prilikom vrednovan je rad 16 profesora. Rezultati ankete objavljuju se na internet prezentaciji Visoke škole (www.rafin.edu.rs) i biće korišćeni za unapređenje i poboljšanje rada, kao i za utvrđivanje strategije budućeg razvoja.

Većina ispitanika (75%) dala je veoma visoke ocene kvalitetu nastave. Najveći broj učesnika u anketi (38,5%) na pitanje koliko su zadovoljni kvalitetom nastave na smeru koju su odabrali, dalo je ocenu 8 (što predstavlja srednju ocenu za svakog profesora). Ocenu 9 dalo je 20,5% anketirana studenta, dok je ocenu 10 dalo 16% ispitanika. Navedeni pokazatelji se javno publikuju i čuvaju u arhivi Visoke škole, dostupni su na uvid svim zainteresovanima.

Prosečna ocena za studijski program je 8,33, dok je 77% ispitanika  izrazilo izuzetno zadovoljstvo programom. Ocenu 7 dala su 32 anketirana studenta. Nijedan upisan student nije rekao da je nezadovoljan, a svega 2,6% dalo je ocenu 6. Parametar koji se odnosi na zadovoljstvo kvalitetom i količinom stečenog znanja pokazuje da je 72%  od ukupnog broja studenata potpuno zadovoljno. Kada je reč o oceni rada u pojedinim strukovnim disciplinama, oko 65% anketiranih izjasnilo se da je dobilo dovoljno informacija koje smatraju bitnim za buduća zanimanja.

Takođe, dobar pokazatelj je i izraženo zadovoljstvo odnosom student-profesor. Od ukupnog broja anketiranih 83% je izrazilo spremnost profesora za dodatnu saradnju u nastavi.    

Studenti su ocenjivali rad direktora i pomoćnika direktora škole i oko 83% ispitanika je zadovoljno saradnjom.

Kada se radi o opremljenosti Visoke škole nastavnim sredstvima (računari, laboratorija, projektori i slično) 64% je zadovoljno, dok je opremljenošću biblioteke zadovoljno oko 60% od ukupno anketiranih. U delu održavanja i servisiranja prostora 68% je sasvim zadovoljno, slična je situacija i sa enterijerom Visoke škole. Na osnovu ankete i prosečne ocene od 7,63 stiče se utisak da je u grupi najnižih ocena spoljni izgled zgrade. Međutim, što je i važnije, sale i amfiteatar dobili su više ocene (69% je izrazilo visok stepen zadovoljstva).

Interesantno je da je rad studenske službe ocenjen visokim ocenama od strane 44% anketirana, dok je 38% anketiranih studenata dalo ocenu 7 iz čega proizilazi zadovoljstvo studenata radom njihove službe.

Većina anketiranih 79% smatra da je rad marketing službe Visoke škole dobar, a 32% sugerišu izvesne promene, na kojima se već radi i koje se mogu pratiti na novoj internet prezentaciji Visoke škole.

 Rezultati ankete o posećenosti sajta– oktobar 2013. godine